French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling
Naakte vrouw, naaktheid en zonde

Naakte vrouw,
naaktheid en zonde

Onze tijd heeft het moeilijk met het bewaren van evenwicht.

Enerzijds draadt de christelijke cultuur nog steeds de littekens van de associatie van lichaam en zonde, en van het beschouwen van naaktheid, vooral die van een naakte vrouw, als een symbool van verleiding en seks. Anderzijds doet de liberale cultuur van de seculiere maatschappij afbreuk aan het respect voor het lichaam, en verlaagt de seksuele liefde en de kuisheid. Daar om wil ik mijn betoog beginnen met een grondstelling. Als christenen geloven wij in de wezenlijke goedheid van ieder menselijk lichaam. Wij gelovcen dat we zijn geschapen door een God die ons bemint zoals we zijn, lichaam en ziel. We hoeven ons in geen enkel opzicht te schamen voor ons lichaam, want het is de schepping van God.

In dit document richten we ons op naaktheid en de rol ervan in de uitsluiting van vrouwen van een volledige aanvaarding door de Kerk. De wijze waarop naaktheid werd verstaan en voorgesteld heeft de manier waarop vele kerkleden, inclusief sommigen van onze leiders, de vrouw zien, diep beinvloed en dat gaat nog steeds door.

De naakte Eva: de verleidster

Het tweede scheppingsverhaal in Genesis beschreef hoe Adam en Eva hun oorspronkelijke onschuld hebben verloren.


Schaam te voor de naaktheid toont aan dat men zondebesef heeft.

“De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan.
Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van.”
Genesis 2,21-23 and 3,1-24


Let op hoe Eva en Satan allebei hetzelfde gezicht en hetzelfde (vrouwelijk) lichaam hebben!
Voor een vergroting van de afbeelding kunt u daarop klikken of hier.

Klik hier om het hele schilderij te zien .
Men ging Genesis echter interpreteren op een manier die lichaam en seksualiteit demoniseerde. “Maar zelfs als men leest met serieuze doctrinaire bedoelingen, ziet men dat niet de seksualiteit wordt genoemd maar het overtreden van Gods bevel als oorzaak van de uitdrijving in het verschijnsel mens , en al evenmin kunnen we de kennis vn goed en kwaad, die zij door hun ongehoorzaamheid verwierven, helemaal worden verklaard in termen van seksuele ervaring. En toch werden ongehoorzaamheid en kennis al snel geassocieerd met seksualiteit, doordat het eerste wat Adam en Eva ‘zagen’ toen ‘hun de ogen werden geopend’ was het feit dat ze naakt waren. Tevoren waren ze naakt en schaamden zich daar niet voor; daarna, zo impliceert men, schaamden zij zich omdat ze wisten dat ze naakt waren, niet omdat ze het woord van God de Heer hadden overtreden. Beschamende naakt heid werd al snel zondige seksualiteit.... Het idee van seksualitiet als ‘onheilig’ ligt ten grondslag aan het karakter van Eva zelf.” Zie de uitstekende uitleg
‘Eva: de Moeder van alle levenden’, door Anne Baring en Jules Cashford.

Naakte vrouw

Bepaalde invloedrijke Latijnse Kerkvaders zagen een direct verband tussen de naaktheid van een vrouw en het huwelijk.
Jerominus was van mening dat het huwelijk pas is ingesteld na de zondeval. Het huwelijk deelt in de gevolgen van de zondeval.
Augustinus dacht dat de erfzonde werd doorgegeven via de seks en dat seksueel genot in zichzelf zondig was.
Tertullianus leerde dat de vloek van Eva rust op iedere vrouw.

Zo ontstond een van de redenen waarom vrouwen nooit konden worden toegelaten tot het ambt: omdat iedere vrouw een door en door zondig schepsel is . “De vrouw veroorzaakte de vloek, want zij was deoorsprong van de zonde en Adam is door haar bedrogen; dus kan zij de oorzaak niet zijn van heil. Door het gewijde ambt immers ontvangen anderen genade en dus heil. Guido de Baysio(1296 AD)

Voor een vergroting kunt u klikken op de afbeelding of hier.
   

De associatie: vrouw, zonde en dood, alsmede de angst voor de menstruatie, heeft geleid tot bepaalde gebruiken in de Kerk en later tot kerkelijke wetten die elke vrouw verboden om heilige dingen aan te raken.

“Geen vrouw mag met blote handen de heilige eucharistieontvangen..” “Iedere vrouw moet haar dominicale bij zich hebben( = een linnen doek om over de hand te houden. at communion”. Canons 36 and 42, diocesane synode van Auxerre, Frankrijk, in 585 of 588..

Tot 1914, bevatte de algemene kerkelijke code de volgende wetten:

Klik voor een vergroting op de afbeelding of hier.
   

Naakte catechumenen: een wedergeboorte

Het is niet verwonderlijk dat de catechumenen wanneer zij naar de doop geleid werden eerst over het hele lichaam werden gezalfd en vervolgens werden ondergedompeld in het doopwater. Het hele lichaam moets worden gereinigd en herboren. Daarom ook werden er vrouwelijke diakenen gewijd, namelijk
om de vrouwelijke catechumenen te zalven en onder te dompelen.

“Degene die de doop toedient giet de olie voor de zalving in de holte van de handen en wrijft het hele lichaam van de catechumeen ermee in, ook tussen de vingers van zijn handen en de tenen van zijn voeten, op zijn ledematen en van voren en op de rug.”

   

Klik hier om de hele afbeelding te zien.

Het is interessant dat in Walesby, Engeland, een loden doopvont uit de 5de eeuw is gevonden met daarop twee vrouwen, waarschijnlijk vrouwelijke diakenen, die een doopleerling klaarmaken voor de doop.

De naakte Christus: kwetsbare menselijkheid

Jezus heeft waarschijnlijk naakt aan het kruis gehangen. Het toonde zijn kwetsbaarheid als mens , zijn solidariteit met ons.

Klik voor een vergroting op de afbeelding of hier.

Klik voor een vergroting op de afbeelding of hier.

“Een ding om nieuwsgierig bekeken te worden of verworpen,
zo hangt ze bebloed en vol blauwe plekken,
beroofd van haar waardigheid
aan het kruis van haar roeping. Boven haar hoofd de woorden:
‘Woman priest’ "

Zo voelen zich de katholieke vrouwen waarvan de roeping tot het priesterschap ruw wordt verworpen.

   

De naaktheid van Christus aan het kruis wordt soms erbij gehaald om aan te tonen dat alleen een mannelijk priester hem kan vertegenwoordigen bij de Eucharistie!
*Hierbij de achtergrondinformatie.
* Lees het weerwoord door Emily C. Hewitt.
* * Zie door Tina van Lieshout.’ by Tina van Lieshout.

“De priester consacreert aan het hoofd van het volk, omdat God hem in zijn mannelijkheid heeft uitgezocht om Christus te zijn voor de mensen, de samenvatting van de naakte man vóór zijn moeder op Golgotha en de in het wit geklede man vóór de hoer in de Hof: seks en Eucharistie in één adem genoemd. ”.

George William Ruder, Priests and Priestesses (Ambler, Pa.: Trinity Press, 1973), pag. 83-84.

Een naakte Maria: de waardigheid van de vrouw hersteld.

De Belgische kunstenares Malagoli heeft in 2002De zwangere Maagd geschilderd.Klik op de afbeelding of hier voor een vergroting.

Zoals zij uitlegt in het bijgaand artikel, stond zij er verbaasd over hoeveel Katholieken kritiek hadden op haar voorstelling van Maria. Zij vraagt zich af: hoe kan een godsdienst die gelooft dat het Woord Vlees is geworden zich verzetten tegen afbeeldingen van het vlees dat het Woord ontving?


Een Engelse kunstenaar, Guy Reid, maakte een beeldhouwwerk van Maria en Kind waarin beiden figuren volkomen naakt zijn. Zijn bedoeling was om de nieuwe Adam en nieuwe Eva uit te beelden.

Lees hier overwegingen over dit naakte beeld van Maria:

* ‘The Naked Madonna’ door Sarah Boss;

* ‘The Handmaid of the Lord’ door Louis Weil.

   

vertaling Theresia Saers


AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten