French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling

 

Lectuurlijst

Uit: Homofilie normaal

Een veelzijdig onderzoek. naar erkenning van homofilie

door Ton G.M. Smits, 2007

 

1. H.J.Störig : "Geschiedenis van de filosofie" dl.1. Prismareeks. 1970

2. Vaticaan. Algemeen Directorium voor de catechese, 15-8-1997.

3. Theologisch lexicon voor de praktijk "Sacramentum Mundi"deel XI uitg.Brand.

4. Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten: Pastorale boodschap van de Commissie Huwelijk en Gezin aan ouders van homosexuele kinderen :"Voor altijd onze kinderen." Vertaling in Een-Twee-Een jrg..26,nr.3, dd. 1-5-1998. Door drs. P.C.de Die

5. Johannes Paulus II : Apostolische Exhortatie " Familiaris Consortio" dd.22-11-1981.

6. Congregatie van de geloofsleer: "Enkele vraagstukken van de sexuele ethiek" dd. 29-12-1975.

7. "De Katechismus van de katholieke kerk." dd. 11-10-1992.

8. Pauselijke Raad voor het gezin: "De ware betekenis van de menselijke seksualiteit". dd. 8-12-1995

9. De Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten: " Menselijke sexualiteit: een katholiek perspectief voor onderricht en een levenslang leerproces."

10. De Congregatie voor de geloofsleer : "De pastorale zorg voor homosexuele kinderen."

11. De Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten: "Leven in Christus Jezus: een pastorale reflectie op het morele leven."

12. De Bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten: " Geroepen tot medeleven en verantwoordelijkheid: een antwoord op de gevaren van hiv/aids."November 1989.

13. St. Augustinus: "Confessiones."

14. Margaret Mead: "Man en vrouw Een studie over de sexen in een veranderende wereld." Utrecht,Uitg.Bijleveld, 1962.

15. Utah Ranke-Heinemann: "Eunuchen voor het hemelrijk, de Rooms-Katholieke Kerk en sexualiteit. Baarn,uitg. Ambo, 1990.

16. H.Renckens s.j.: "Israels visie op het verleden." Tielt en Den Haag, Uitg.Lannoo, 1966.

17. E.A.M.Fischer: "Een geloof op twee kussens, reflecties op contingentie, kosmopolitisme en orthodoxie. "Baarn, Gooi en Sticht, 1998.

18. G.Rattray Taylor: "Sex in history, De zeden in het verleden." Amsterdam, Allert de Lange N.V.1965.

19. Th.H.van de Velde: "Het volkomen huwelijk" 1926.

20. B.Häring: "Das Gesetz Christi" 1954. Nederlandse vertaling 1960. Het Spectrum.

21. Shere Hite: "Het Hite rapport: Over het sexuele leven van de man." Amsterdam, Arbeiderspers, 1981.

22. Shere Hite: "Het Hite rapport: Een studie over het sexuele leven van de vrouw." Amsterdam. Arbeiderspers, 1978

23. T.de Jong: "Man,vrouw, min of meer, gesprekken over een niet gangbare sekse." Amsterdam, Schorerboeken 1999.Uitg. Jan Mets.

24. André J.F.Köbben en Henk Tromp: "De onwelkome boodschap. Amsterdam Uitg. Jan Mets. 1999.

25. K.H.Soesbeek: "Homomannen, buiten het homowereldje." Utrecht, Homostudies nr.8, 1986.

26. Henk Muller; "Homo in de Heer : Journalistiek overzicht, afgewisseld met kerkhistorische en theologische gegevens van de homosexuele subcultuur van rooms-katholieke pastores en priesterstudenten in Nederland." Zutphen, Walburgpers, 1994.

27. Arita Keilson-Lauritz e.a.: "Homosexualiteit voor beginners: over geschiedenis, emancipatie en leefstijl." Amsterdam, Uitg.Faculteit Onderwijs en Opvoeding Algemene Hogeschool,1991.

28..C. A.van Peursen: "Filosofische Orientatie." Kampen, Uitg.Kok, 1964.

29. R.Otto: "Het Heilige", vertaling uit het duits van "Das Heilige" 1917, opnieuw vertaald door O.Noordenbos, Hilversum C.de Boer / Paul Brand, 1963.

30. P.Schoonenberg s.j.; "Het geloof van ons Doopsel IV: De macht der zonde" 's Hertogenbosch, L.C.Malmberg 1962.

31. Johannes Paulus II: Encycliek : "Fides et Ratio." (Geloof en Rede) dd. 15-10-1998.Vertaling 1-2-1 jg.27 nrs.5+6.

32. Voor een toekomst in solidariteit en gerechtigheid. Verklaring van de Evangelische Kerk in Duitsland en de Duitse bisschoppenconferentie over de economische en sociale toestand in Duitsland. Bonn, 1997. (uit 1-2-1 jrg.26 nr.2. dd. 10-4-1998.)

33. "Een hart onder de riem" pastorale brief over armoede en sociale uitsluiting. Raad van Kerken in Nederland, februari 1998. (uit 1-2-1 jrg.26 nr.2, dd. 10-4-1998.)

34. Johannes Paulus II : "Het geheim van echte vrede: eerbiediging van de mensenrechten." Boodschap ter gelegenheid van de viering van de 32ste Internationale Dag voor de Vrede, 1 januari 1999. Uitg. 8 december 1998. (Uit 1-2-1 Kerkelijke documentatie jrg.27 nr.2.qpril 1999.)

35. H.M.Kuitert: "Het algemeen betwijfeld christelijk geloof, een herziening." Baarn, Uitg.Ten Have, 8e dr., mei 1992.

36. H.Küng: "Grote christelijke denkers" Kampen, Uitg.Kok,1996.

37. "100 vragen over homosexualiteit en kerk",onder redaktie van Hermine Pool e.a. Gorinchem,Uitg.Narratio,1992.

38. "Homosexualiteit en Theologie", onder redaktie van Yko van der Goot e.a. Uit de serie:"Rondom het Woord", radio-uitzendingen door de N.C.R.V. op dinsdagmiddag op Radio 5. Den Haag, Boekencentrum, 1988.

39. "Codex Iuris Canonici, Wetboek van Canoniek Recht," 1983, ned.vert. 1996.

40. "Pijlen van naamloze liefde, over pioniers van de homo-emancipatie." Red.Hans van Hafkamp en Maurice van Lieshout. Uitg. SUA 1988.

41 .K.J.Dover; "Homosexualiteit in het klassieke Griekenland," 1978, in vertaling van Wim Hottentot, Amsterdam, Uitg. Bert Bakker, 1989

42. d Szulc; Paus Johannes-Paulus II, de biografie," Baarn, Uitg. Anthos, 1995. Ta

43. "De Kerk in de wereld van nu, commentaren op de Pastorale Constitutie "Gaudium et Spes", onder redaktie van G.Baraúna o.f.m.,1966. Nederl.supervisie van drs. Al van Rijen m.s.c. Bilthoven, Uitg. Nelissen, 1968.

44. Donald Johanson en James Shreeve: "Het kind van Lucy" vertaald door Joke Traats.Amsterdam, Uitg.Veen 1990.

45. Toon Hermans: "Fluiten naar de overkant" 8ste druk, Amsterdam, Elsevier, 1980.

46. Vroege Geschriften II uit de reeks:Bibliotheek Teilhard de Chardin. Utrecht, Uitg.Het Spectrum 1986.

47. Tijdgenoten over Teilhard de Chardin. Idem.

48. Vroege Geschriften I Idem.

49. E.A.M.Fischer: "Waarheid is één, werkelijkheid twee. Reflecties op de kerk van Rome. De cultuur van het Westen en de orde van het Rijk Gods." Baarn,Uitg.Gooi en Sticht, 1994.

50. M.Heirman : "Mij is alle macht gegeven. Een politieke geschiedenis van de pausen." Baarn,Uitg.Houtekiet en Gooi en Sticht. 2000.

51. E.Schillebeeckx en C.Halkes: "Maria, gisteren, vandaag, morgen," Baarn,Uitgeverij H.Nelissen, 1992.

52. A.Kik: "Geloof in mensenrechten," Kampen, Uitg.Kok, 1982.

53. Uit de serie: De Bijbel spreekt (KBS) deel 1: Commentaar op Deuteronomium door J. Blenkinsopp.

54. E.Schillebeeckx: Theologisch Testament, notarieel nog niet verleden."Baarn, Uitg. H.Nelissen, 1994.

55. P.Pronk: "Tegennatuurlijk? Typen van morele argumentatie inzake homoseksualiteit." Amsterdam,Uitg. VU Boekhandel ,1989.

56. "Mysterium Salutis, Dogmatiek in heilshistorisch perspectief," dl.VII, Roermond, Uitg. Paul Brand, 1968.

57. H.Küng: Onfeilbaar?" Roermond, Uitg.Paul Brand, Romen en Zonen, 1970.

58. H.Dupuis: Goed te leven, reflecties op de moraal. 8e druk, Ten Have/Baarn,1993.

59. E.Schillebeeckx, Het huwelijk, aardse werkelijkheid en heilsmysterie, dl.1, H.Nelissen, Bilthoven 1963.

60. Lucas Grollenberg: Die moeilijke Paulus, Driebergen, Uitg.Bosch en Keuning n.v 1977.

61. Marc-Alain Ouaknin: De Tien Geboden.,Amsterdam Uitg.Boom, 2001.

62. Karen Armstrong: een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam. Vertaald door Ronald Cohen. Uitg. Anthos, Baarn, 1995.

63. Dr.Mark Bellis and Robin Baker: Human Sperm: Copulation,Masturbation and Infidelity, Uitg. Chapman & Hall, 1995.

64. Robin Baker: De spermaoorlog, Het slagveld van seksueel conflict en ontrouw. Een revolutie in het denken over seks.Uitg. De Arbeiderspers, Amsterdam, 1996.

65. Recent verschenen: Religie in Samenleving en Cultuur, een essaybundel i.v.m. de nieuwe bacheloropleiding Religie en Cultuur aan ded Universiteit van Tilburg. juni 2006.

66.Artikel in Trouw dd. 24-6-2006 getiteld: "Geen enkele bioloog wil dat zijn dier een homo is." door Ben van Raaij.

67.Dr.Anton Houtepen: Onfeilbaarheid en hermeneutiek.Uitgeverij Emmaüs, Desclée De Brouwer, Brugge. 1973

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten