French English NederlandsItalian
meer informatie op onze Engelse afdeling

 

TEKSTEN

In: Homofilie normaal

Een veelzijdig onderzoek. naar erkenning van homofilie

door Ton G.M. Smits, 2007

 

Tekst 1. Scheppingsverhalen.

Genesis 1,26-31.
26. God sprak: "Nu gaan Wij de mens maken als beeld van Ons. Op Ons gelijkend; hij zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt. 27.En God schiep de mens als zijn beeld; als het beeld van God schiep Hij hen, man en vrouw schiep Hij hen.
28.God zegende hen en God sprak tot hen: "Wees vruchtbaar en word talrijk; bevolk de aarde en onderwerp haar; heers over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, en over al het gedierte dat over de grond kruipt.
29.En God sprak:"Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan U, en alle bomen met zaaddragende vruchten, zij zullen U tot voedsel dienen. 30 Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht, en aan alles wat over de grond kruipt, aan al wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het.
31. God bezag alles wat Hij gemaakt had, en zag dat het heel goed was.Het werd avond en het werd ochtend; dat was de zesde dag.

Genesis 2,15-25.
Toen bracht Jahwe God de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en te beheren. 16.En Jahwe God gaf de mens dit gebod: "Van al de bomen in de tuin moogt gij vrij eten. 17. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad moogt gij niet eten, want op de dag dat gij daarvan eet, moet gij sterven.

18. Jahwe God sprak: Het is niet goed dat de mens alleen blijft. Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past. 19 Toen boetseerde Jahwe God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht. En bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze noemen zou.: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden zij heten.20 De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten; maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet. 21. Toen liet Jahwe God de mens in een diepe slaap vallen; en terwijl hij sliep, nam Hij een van zijn ribben weg en zette er vlees voor in de plaats. 22. Daarna vormde Jahwe God uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen, een vrouw, en bracht haar naar de mens. 23. Toen sprak de mens: "Eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees! Mannin zal deze heten, want uit een man is deze genomen. 24. Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat en zich zo aan zijn vrouw hecht, dat zij volkomen één worden.25.Zij waren beiden naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij voelden geen schaamte voor elkaar. (Willibrord vertaling 1975.)

Tekst 2. Sodom.

Genesis 19.

1. De twee engelen kwamen tegen de avond te Sodom aan, terwijl Lot bij de stadspoort zat. Toen Lot hen zag aankomen, stond hij op, ging hun tegemoet, boog diep 2. en zei :"Ik bid u, mijne heren,neem intrek in het huis van uw dienaar en breng daar de nacht door; was uw voeten, dan kunt ge morgenochtend uw reis voortzetten." Ze zeiden:" Neen, wij zullen buiten overnachten." 3. Maar hij bleef zo aandringen, dat ze bij hem hun intrek namen. Toen zij in zijn huis gekomen waren, richtte hij met ongezuurde broden, die hij had laten bakken een maaltijd voor hen aan en zij aten ervan. 4. Zij hadden zich nog niet te rusten gelegd, toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen.5. Zij riepen Lot en zeiden:" Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek hebben genomen? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben." 6. Lot kwam naar buiten, maar de deur deed hij achter zich dicht.

7. Hij zei:" doe toch geen kwaad, broeders. 8. Luister eens; ik heb twee dochters, die nog mooit bij een man zijn geweest. Die wil ik wel naar buiten brengen; dan kunnen jullie met haar doen wat je wilt.. Maar laat die mannen met rust, want zij staan onder de bescherming van mijn huis."

9. Zij zeiden:" Ga opzij." En zij voegden eraan toe:" Dat is hier als vreemdeling komen wonen en wil nog de wet voorschrijven ook. Het zal je nog slechter vergaan dan die anderen." Heftig duwden zij Lot achteruit en wilden de deur al openbreken. 10. Maar de mannen binnen grepen Lot vast, trokken hem het huis in en deden de deur dicht.11. Degenen die voor de deur stonden, klein en groot, sloegen zij met blindheid, zodat zij de deur niet meer konden vinden.

23. Zodra de zin was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen, 24. liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen.

Tekst 3. Onan.

Genesis 38.

7. Maar Er, Juda's eerstgeborene, was slecht in Jahwe's ogen, zodat deze hem liet sterven.
8. Toen zij Juda tot Onan:"Ga naar de vrouw van je broer, sluit met haar een zwagerhuwelijk en zorg dat je een kind verwekt voor je broer."
9. Maar Onan wist dat dit kind niet van hem zou zijn; daarom liet hij, telkens als hij met de vrouw van zijn broer samen was, het zaad op de grond verloren gaan, om voor zijn broer geen kind te verwekken.
10.Zijn gedrag was slecht in Jahwe's ogen, zodat deze ook hem liet sterven.

Tekst 4. Vlees en geest.

5. Zij die leven volgens het vlees, zinnen op wat het vlees wil. Die geleid worden door de geest,zinnen op de dingen van de geest.
6. Het streven van het vlees loopt uit op de dood, het streven van de geest op leven en vrede.
7. Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God. Het onderwerpt zich niet aan Gods wet, het kan dit niet eens. (Romeinenbrief van Paulus 8,5-7).

Tekst 5. Genderwoordenlijst (klik door)

Tekst 6. De Universele Verklaring van de rechten van de mens.

Samenvatting van de 30 artikelen. De eerste groep wordt gevormd door de zg. klassieke of burgerlijke en politieke vrijheidsrechten. Bij die rechten ligt het accent op de persoonlijke vrijheid van het individu in zijn verhouding tot de autoriteiten: gelijkwaardigheid van alle mensen.

1. Recht op gelijke behandeling zonder onderscheid van welke aard dan ook.
2. Recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid.
3. Geen slavernij in welke vorm dan ook.
4. Geen foltering of onmenselijke behandeling.
5. Erkenning voor de wet als persoon.
6. Recht op gelijke rechtsbescherming.
7. Recht op rechtshulp.
8. Geen arrestatie, gevangenschap of verbanning naar willekeur.
9. Recht op onafhankelijke rechtspraak
10. Recht op veronderstelde onschuld, tenzij strafbare schuld bewezen wordt.
11. Recht op privacy zonder willekeurige inmenging.
12. Vrijheid van beweging binnen en buiten alle grenzen.
13. Recht op bescherming tegen vervolging vanwege politieke overtuiging.
14. Recht op een nationaliteit.
15. Recht om in vrijheid te trouwen en een gezin te stichten.
16. Recht op eigendom en bescherming daarvan.
17. Vrijheid van geweten, godsdienst en overtuiging.
18. Vrijheid van meningsuiting.
19. Vrijheid van vergadering.
20. Recht op vrije verkiezing van de overheid en op het vervullen van overheidsfuncties en op eerlijke verkiezingen. De tweede, veel kleinere groep, vormen de zgn. sociale, economische en culturele rechten, ook wel gelijkheidsrechten genoemd.
21. Recht op een gegarandeerde maatschappelijke zekerheid.
22. Recht op arbeid, een beroep, gelijke en gunstige beloning, en recht op lidmaatschap van een vakbond.
23. Recht op rust en vrije tijd en doorbetaalde vakanties.
24. Recht op een redelijke levensstandaard en op sociale voorzieningen daartoe, met speciale aandacht voor moeder en kind.
25. Recht op onderwijs, gericht op volledige ontplooiing en naar vrije keuze van de ouders.
26. Recht op deelname aan cultuur, kunst en wetenschap en op bescherming van die waarden.Dan volgen nog drie slotartikelen die op de gehele Universele Verklaring en op alle voorgaande rechten betrekking hebben.
27. Recht op een internationale orde die alle genoemde rechten en vrijheden bevordert.
28. Ieder heeft ook plichten, zonder welke de bedoelde volledige ontplooiing niet mogelijk is; die plichten mogen echter niet strijdig zijn met de doeleinden en beginselen van de V.N. Niemand mag aan de Universele Verklaring voor zichzelf enig recht ontlenen dat de rechten en vrijheden van anderen zou vernietigen.

Tekst 7. De Universele Verklaring van Menselijke Verantwoordelijkheden

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de V. N. vertoont de nodige manco's, want in feite bevordert dit het individualisme en biedt te weinig zicht op het algemeen belang. Het bleek een probleem dat er in de Verklaring bijna niet over de andere kant van de medaille wordt gesproken dat mensen ook verplichtingen op zich moeten nemen, willen de rechten van anderen een kans maken. (In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan slechts twee (slot)artikelen die in die richting wijzen (art. 29 en 30. )

Vanuit die gedachte ontstond onder voorzitterschap van Helmut Schmidt, ex-bondskanselier van Duitsland, een denktank op ethisch terrein genaamd "De Inter-Action Counsel".

Daarin zaten bekende personen als Jimmy Carter, Kenneth Kaunda, Michail Gorbatsjov, Simon Peres, Valéry Giscard d'Estaing en de Nederlander Dries van Agt. Van theologische zijde nam o.a. Hans Küng er aan deel. En ook de Oostenrijkse kardinaal König was lid van deze groep.

Zo kwam het eerste ontwerp tot stand dat nog een heel lange weg zal moeten gaan en dat getiteld is: "Universal Declaration of Human Responsabilities." ( Universele Verklaring van Menselijke Verantwoordelijkheden.) Daarin werden onderwerpen opgenomen als: - alle mensen moeten menselijk worden behandeld, ongeacht geslacht,, etnische afkomst, sociale status, politieke overtuiging, taal, leeftijd, nationaliteit of religie.

Verder moet iedereen helpen armoede, onwetendheid, ondervoeding en ongelijkheid te bestrijden. En ieder dient zich solidair, tolerant, geweldloos en met respect voor het leven te gedragen. Helaas werd in verschillende publicaties de term "responsabilities" vertaald door "plichten".Dat is een te zwakke vertaling van de bedoelingen van de auteurs. Het gaat om meer en wel om het aanvaarden van verantwoordelijkheid voor wat wij mensen doen. Uiteraard is het zwakke punt de overtuigingskracht die deze verklaring dan zal moeten uitstralen. Het gaat er om dat rechten toekennen alleen maar zin heeft wanneer mensen ook hun verantwoordelijkheden aanvaarden om zo die rechten van anderen te garanderen. Dat betekent dat wij mensen onszelf moeten leren aanspreken op onze verantwoordelijkheden en onze gemeenschapszin.En daarmee zij wij dan in feite aangeland bij een nieuw zicht op ethiek, een ethiek die dient te gelden voor de gehele wereld: Een Wereldethiek of mondiale ethiek, niet persé gebonden aan één bepaalde religieuze overtuiging en die voor iedereen geldt.

Hopelijk wordt ook deze verklaring eens door de Verenigde Naties als toonaangevend aanvaard

De aspecten van wat wij tegenwoordig een menswaardig leven noemen, vinden wij zo terug in deze drie teksten:1. De 10 Geboden van God.
2. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
3. de Universele Verklaring van de Verantwoordelijkheden van de Mens.

Tekst 8. De 10 geboden

Deuteronomium 5,1-22.

1. Mozes riep heel Israel bijeen en sprak tot hen: Israel, luister naar de voorschriften en bepalingen die ik heden voor U afkondig. Leer die en volbreng ze nauwgezet.

2.Jahwe onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten.

3. Niet met onze voorouders heeft Jahwe dat verbond gesloten, maar met ons, met allen die hier heden nog in leven zijn.

4. Van aangezicht tot aangezicht heeft Jahwe op de berg vanuit het vuur met u gesproken.

5. Ik stond toen tussen Jahwe en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur zijt gij de berg niet opgegaan- Hij heeft gezegd:

6. " Ik ben Jahwe uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis.

7. Naast Mij zult gij geen andere goden hebben.

8. Gij zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.

9. Ge moogt u niet voor hen neerbuigen en hen niet vereren, want Ik, Jahwe uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij verwerpen.

10. Maar ik bewijs goedheid tot in het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

11.Gij zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken, want Jahwe laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft.

12. Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn, zoals Jahwe uw God u heeft geboden.

13.Zes dagen kunt gij werken en al uw arbeid verrichten,

14.Maar de zevende dag is een sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt ge geen enkele arbeid verrichten, gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet en ook niet de vreemdeling binnen uw poorten. Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten evenals gijzelf

15. Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte en dat Jahwe uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden.

16.Eer uw vader en uw moeder, zoals Jahwe uw God u heeft geboden. Dan zult ge lang leven en gelukkig zijn op de grond die Hij u schenkt.

17. Gij zult niet doden.

18. Gij zult geen echtbreuk plegen.

19. Gij zult niet stelen.

20. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

21. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste; gij zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund, of zijn ezel, of iets dat hem toebehoort."

Deze woorden heeft Jahwe op de berg met luider stem tot heel het vergaderde volk gesproken uit het vuur en de donkere wolk. Hij heeft daar niets aan toegevoegd. Hij heeft ze op twee stenen platen gegrift en die aan mij ter hand gesteld. (Uit de grondtekst vertaald, Willibrord vertaling, KBS 1975.)

Tekst 9. Deuteronomium 5,1-22

1. Mozes riep heel Israel bijeen en sprak tot hen: Israel, luister naar de voorschriften en bepalingen die ik heden voor U afkondig. Leer die en volbreng ze nauwgezet.
2. Jahwe onze God heeft bij de Horeb met ons een verbond gesloten.
3. Niet met onze voorouders heeft Jahwe dat verbond gesloten, maar met ons, met allen die hier heden nog in leven zijn. 4. Van aangezicht tot aangezicht heeft Jahwe op de berg vanuit het vuur met u gesproken.
5. Ik stond toen tussen Jahwe en u in, om u zijn woorden over te brengen, want uit angst voor het vuur zijt gij de berg niet opgegaan- Hij heeft gezegd:
6 " Ik ben Jahwe uw God, die u uit Egypte heeft geleid, dat slavenhuis.
7. Naast Mij zult gij geen andere goden hebben.
8. Gij zult geen beelden maken in de vorm van enig wezen boven in de hemel, beneden op de aarde of in de wateren onder de aarde.
9. Ge moogt u niet voor hen neerbuigen en hen niet vereren, want Ik, Jahwe uw God, ben een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot in het derde en vierde geslacht van hen die Mij verwerpen.
10. Maar ik bewijs goedheid tot in het duizendste geslacht van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.
11. Gij zult de naam van Jahwe uw God niet misbruiken, want Jahwe laat hen die zijn naam misbruiken niet ongestraft.
12. Onderhoud de sabbat: die moet heilig voor u zijn, zoals Jahwe uw God u heeft geboden.
13. Zes dagen kunt gij werken en al uw arbeid verrichten.
14 maar de zevende dag is een sabbat voor Jahwe uw God. Dan moogt ge geen enkele arbeid verrichten, gijzelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw rund niet, uw ezel niet, uw overige vee niet en ook niet de vreemdeling binnen uw poorten. Dan kunnen uw slaaf en uw slavin uitrusten evenals gijzelf.
15. Bedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypte en dat Jahwe uw God u met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft Hij u geboden de sabbat te onderhouden.
16. Eer uw vader en uw moeder, zoals Jahwe uw God u heeft geboden. Dan zult ge lang leven en gelukkig zijn op de grond die Hij u schenkt.
17. Gij zult niet doden.
18. Gij zult geen echtbreuk plegen.
19. Gij zult niet stelen.
20. Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.
21. Gij zult uw zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste; gij zult niet uit zijn op het huis van uw naaste, noch op zijn land, zijn slaaf of zijn slavin, zijn rund, of zijn ezel, of iets dat hem toebehoort."
22. Deze woorden heeft Jahwe op de berg met luider stem tot heel het vergaderde volk gesproken uit het vuur en de donkere wolk. Hij heeft daar niets aan toegevoegd. Hij heeft ze op twee stenen platen gegrift en die aan mij ter hand gesteld. (Uit de grondtekst vertaald, Willibrord vertaling, KBS 1975.)

Tekst 10. Romeinen 1,24-32. De wilde zedeloosheid

24. Daarom heeft God hen prijsgegeven aan hun onreine begeerten, zodat zij hun eigen lichaam onteren.25. Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de Schepper; Hij zij gezegend in eeuwigheid! Amen. 26. Daarom heeft God hen overgeleverd aan onterende hartstochten. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang verruild voor de tegennatuurlijke.

27. Eveneens hebben de mannen de natuurlijke gemeenschap met vrouwen opgegeven en zijn in lust voor elkaar ontbrand: mannen plegen ontucht met mannen. Zo ontvangen zij aan den lijve het verdiende loon voor hun afdwaling.

28. En daar zij het niet de moeite hebben geacht God te erkennen, heeft God hen prijsgegeven aan hun nietswaardige gezindheid zodat zij álles doen wat niet te pas komt. 29. Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid; vol nijd, bloeddorst, tweespalt, bedrog en kwaadaardigheid. Roddelaars zijn het, 30. Lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand, protserig, vindingrijk in het kwaad, ongehoorzaam aan hun ouders, 31. Onverstandig, onbestendig, zonder liefde en zonder mededogen. 32. En ofschoon zij Gods vonnis kennen, dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar juichen ze ook toe bij anderen.

Tekst 11. 1 Korinthe 6,5-10. Paulus' boosheid

5. Dit zeg ik om u te beschamen. Er is onder u toch wel een verstandig man, die tussen broeders uitspraak kan doen? 6. In plaats daarvan procedeert de ene broeder tegen de andere. En dan nog wel ten overstaan van ongelovigen. 7. Dat ge tegen elkaar processen voert is als treurig genoeg . Waarom líjdt gij niet liever onrecht? Waarom láát ge u niet benadelen? 8. Maar gij pleegt zelf onrecht, zelf berokkent gij schade, en nog wel aan broeders. 9. Weet gij niet dat zij die onrecht plegen het koninkrijk Gods niet zullen erven? Maakt uzelf niets wijs! Hoerenlopers, afgodendienaars, echtbrekers, schandknapen, knapenschenders, 10. dieven, uitbuiters, dronkaards, lasteraars, oplichters, zij zullen het koninkrijk Gods niet erven.

Tekst 12 Gaudium et Spes

De aanhef luidt als volgt: "Bisschop Paulus, de geringste onder de dienaren van God, samen met de Vaders van het Heilig Concilie ter blijvende herinnering. Pastorale Constitutie over de kerk in de wereld van deze tijd." "Vreugde en hoop, verdriet en angst van de mensen van vandaag, vooral van de armen en van hen die, hoe ook, te lijden hebben, zijn evenzeer de vreugde en de hoop, het verdriet en de angst van Christus' leerlingen: er is werkelijk niets bij de mensen te vinden, dat geen weerklank vindt in hun hart."

Al lezende vallen dan meteen al enkele zinsneden op: In nr.4: In een aan elke generatie aangepaste wijze,een antwoord geven op de voortdurende vragen van de mensen…."Heden ten dage betreedt de mensheid een nieuw tijdperk in zijn geschiedenis.…." In nr.5: Zo gaat de mensheid van een meer stabiel begrip van de wereldconstellatie over naar de meer dynamische evolutiegedachte. In nr.7: De instellingen immers, de wetten en de wijze van denken en voelen van het voorgeslacht schijnen niet altijd goed te passen bij de huidige gang van zaken, vandaar de ernstige verwarring in de wijze van handelen, ja zelfs in de normen daarvan."

"Daarom zullen zij deze opdracht in menselijke en christelijke verantwoordelijkheid vervullen en in geloofsgehoorzaamheid aan en ontzag voor God, in gemeenschappelijk beraad en pogen, tot een gewetensvolle juiste beslissing komen, rekening houdend zowel met hun eigen welzijn als dat van de reeds geboren en komende kinderen, met inzicht in de omstandigheden van tijd en levensstaat vereiste materiële en geestelijke levenscondities, en, tenslotte, met het welzijn van het gezin, van de tijdelijke maatschappij en ook van de kerk. In laatste instantie moeten de echtgenoten zelf ten overstaan van God deze gewetensbeslissing nemen."

En in nr.50 "Het vruchtbare huwelijk"lees ik ook een zin die wijst op de niet-uitgesproken gedachte dat er in het huwelijk sprake moet zijn van meer dan de pure procreatie. Er staat: "Toch is het huwelijk niet louter gericht op de voortplanting; het wezen zelf van een onverbrekelijk verbond tussen twee persoonlijke partners en het welzijn van het kind vragen immers, dat ook de wederzijdse liefde der echtgenoten harmonisch geuit wordt, groeit en tot volwassenheid komt." In nr. 34 van het decreet lees ik:"Dit alvast is voor gelovigen een vaste overtuiging, dat de individuele en gezamenlijke activiteiten van de mensen, anders gezegd, die grootse onderneming waarin mensen in de loop der eeuwen moeite doen hun levensvoorwaarden te verbeteren, in zichzelf beschouwd met Gods bedoeling correspondeert." En last,but not least: het concilie komt tot een definitie van het huwelijk: "Het huwelijk is een gemeenschap van leven en liefde, een eindpunt van een groeiproces van verlangens, wensen en beslissingen van de verloofden uit genetisch en existentieel oogpunt, als een gemeenschap van liefde. .

AMRUTHA, roman in het Engels
door John Wijngaards
Hoe komen wij de verouderde sexuele moraal te boven?
Het christelijk genieten van seks Veelgestelde vragen
Fantasieën Naaktheid Voorbehoedsmiddelen Schuld Homoseksualiteit Masturbatie
Nieuw focus in de Katholieke seksuele moraal/ academische bronnen


Homofilie Normaal door Ton G. M. Smits

Voorwoord

Geschiedenis

Onderzoek

Conclusies

Samenvatting

Literatuur

Genderwoorden

Teksten